Naudojimo sąlygos

Atidžiai perskaitykite šias sąlygas prieš eidami į šią interneto svetainę. Prisijungdami prie pasaulinio žiniatinklio (WWW) Fiskars korporacijos tinklalapių (toliau vadinama Fiskars) jūs sutinkate su šiomis sąlygomis: 

Fiskars internetiniai tinklalapiai (įskaitant, tačiau neapsiribojant tekstu, vaizdais bei audiovizualiniais elementais) yra Fiskars nuosavybė, remiantis virtualių autorinių teisių įstatymu. Visos teisės saugomos.  Atkartoti, perduoti, platinti ar kaupti dalį ar visą informaciją  bet kokia forma be raštiško Fiskars sutikimo yra draudžiama, neskaitant išimčių, minimų šiame tekste.

"Fiskars" logotipas, įmonės simboliai įskaitant ir registruotus bei neregistruotus prekės ženklus, produktų pavadinimus ir kitas galimas neturtines teises ir nematerialų turtą yra Fiskars nuosavybė. Logotipai, įmonės simboliai bei registruoti ir neregistruoti prekės ženklai, produktų pavadinimai ir kitos galimos neturtinės teisės bei nematerialus turtas, priklausantis Fiskars ir/arba dukterinėms ar susijusioms įmonėms, yra Fiskars ir/arba dukterinių ar susijusių įmonių nuosavybė. Prieiga prie internetinio tinklalapio negali netiesiogiai ar kitokiu būdu būti aiškinama kaip suteikianti licencijavimo ar kitas teises naudoti bet kurį prekės ženklą, rodomą internetiniame tinklalapyje be išankstinio raštiško sutikimo iš Fiskars.

Fiskars leidžia saugoti savo kompiuteryje ar spausdinti ištraukas iš interneto tinklalapių, tačiau tik asmeniniam naudojimui. Fiskars internetinio tinklalapio turinys gali būti naudojamas tik informaciniais tikslais ir negadinant Fiskars reputacijos. Informacija, pateikiama internetiniame tinklalapyje negali būti keičiama, modifikuojama be raštiško Fiskars sutikimo. Atskiri dokumentai mūsų  internetiniame tinklalapyje gali būti pagrindas papildomoms sąlygoms, nurodytoms tuose dokumentuose. Negalite perduoti medžiagos jokiam kitam asmeniui, nebent juos įspėjate ir jie sutinka su įsipareigojimais, kylančiais iš šių nuostatų ir sąlygų.

Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mūsų kompanija gali keisti šią privatumo politiką. Tokiu atveju bet kokius pakeitimus įtrauksime į šias nuostatas ir sąlygas, tad periodiškai pasitikrinkite.

Jūs sutinkate ir garantuojate, kad naudosite tinklalapį remdamiesi šia sutartimi, įskaitant šios sutarties įstatymus ir nuostatas ir sutinkate su egzistuojančiomis ir būsimomis taisyklėmis. Jūs sutinkate, kad nenaudosite tinklalapio nepageidaujamiems laiškams siųsti ar nepageidaujamiems ryšiams užmegzti, apsimetant Fiskars ar kuo nors kitu, neklastosite antraščių ar kaip nors kitaip nemanipuliuosite tapatybės nustatymo priemonėmis tam kad nuslėptumėte bet kokio perduoto per tinklalapį turinio kilmę, klaidingai pateiksite savo ryšius su fiziniu ar juridiniu asmeniu, neveiksite tokiu būdu, kuris neigiamai paveikia kitų asmenų galimybę naudotis tinklalapiu, neužsiimsite veikla, kuri pažeidžia bet kokius taikomus įstatymus, nerašysite ir neperduosite bet kokios medžiagos, kuri bet kokiu būdu pažeidžia ar prieštarauja kitų asmenų teisėms arba yra neteisėta, užgauli, įžeidžianti, vulgari ar kaip nors kitaip nepriimtina arba susijusi su bet kokiu reklamavimu ar prekių bei paslaugų siūlymu, nerinksite ir nesaugosite asmeninės informacijos apie kitus vartotojus, nebent specialiai leidus tiems vartotojams. Jeigu nesutinkate su aukščiau išvardintais teiginiais, negalite naudotis tinklalapiu; Fiskars nebus teisiškai varžomas šios sutarties ir pasilieka visas teises susijusias su tokiu nesutikimu. 

Fiskars internetinio tinklalapio turinys pateikiamas toks koks yra. Fiskars nesuteikia jokios garantijos nei išreikštos nei numanomos, susijusios informacijos prieinamumu, teisingumu, tikslumu, patikimumu ar turiniu, pateikiamos šiuose tinklalapiuose, ar informacijos, pasiekiamos per tinklalapius.  

Fiskars negarantuoja už tai, kad viskas kas yra internetiniame tinklalapyje ar serveriuose yra nepažeisti virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Fiskars pasilieka teisę keisti tinklalapius, ar uždrausti priėjimą prie jų bet kuriuo metu be atskiro pranešimo.

Fiskars nebus atsakingas jokiais būdais už tiesioginę, netiesioginę, specialią ar atsitiktinę žalą, netektį, išlaidas ar pelno netektį, susijusią su faktu, kad jūs aplankėte Fiskars interneto tinklalapį ar tinklalapius, nukreipiančius į Fiskars tinklalapį, arba, kad jums nepavyko pasiekti informacijos šiuose tinklalapiuose, arba kad jūs naudojote ar bandėte naudoti informaciją šiuose tinklapiuose.

Fiskars nebus atsakingas už tiesioginę ar netiesioginę žalą, susijusią su sutrikimu, aplaidumu sustojimu, broku veikimo ar perdavimo sustojimu, kompiuterio virusu, linijos ar sistemos gedimais, net jeigu Fiskars ar jo atstovai yra įspėję apie tokias žalas, netekimus arba išlaidas. Fiskars atsakomybė yra ribojama ir neperžengs įpareigojančios Suomijos teisės.  

Fiskars neprisiima jokios atsakomybės už medžiagą, priklausančią, sukurtą ar publikuotą trečiųjų asmenų ir į kurią yra nuorodos Fiskars internetiniame tinklalapyje. Nukreipiami į trečiosios šalies tinklalapį peržiūrėsite ir sutiksite su tinklalapio naudojimo sąlygomis, jei tokios egzistuoja, prieš naudodamiesi tinklalapiu. Nuoroda į ne Fiskars tinklalapį nereiškia, kad Fiskars remia tinklalapį ar produktus, ar paslaugas, minimas tinklalapyje.

Pateikdami medžiagą mums, pavyzdžiui, elektroniniu paštu ar internetiniuose tinklalapiuose, sutinkate su šiomis sąlygomis:

(1)  Jūs pateikiate medžiagą žinodami, kad mes galime ją publikuoti.

(2)  Jūs garantuojate, kad medžiaga nėra neteisėta ar kaip nors kitaip netinkama publikavimui. Jūs taip pat garantuojate, kad neteiksite informacijos ar medžiagos Fiskars, kuri yra įžeidžianti, grasinanti, nešvanki, priekabiaujanti ar kitaip neteisėta pagal taikomą teisę.

(3)  Jūs patvirtinate, kad medžiaga yra jūsų arba jūs turite neribotą teisę ją teikti mums ir kad mes galime ją publikuoti ir/arba įtraukti ją ar bet kurią dalį į savo produktus be jokios atsiskaitomybės ar atsakomybės mokėti kompensacijas.

(4)  Prieš siųsdami medžiagą jūs imatės protingų atsargumo priemonių, siekiant rasti ir pašalinti bet kokius virusus ar kitus užkratus ar naikinamojo pobūdžio elementus.

(5)  Jūs sutinkate mums kompensuoti bet kokią žalą, patirtą trečiosios šalies, iškėlusios ieškinį prieš mus dėl jūsų siųstos medžiagos.

(6)  Jūs sutinkate nieko nereikalauti remiantis atsiųsta medžiaga ir nesiimti jokių veiksmų prieš mus siųstos medžiagos pagrindu. Fiskars netikrina medžiagos turinio, kuri buvo atsiųsta internetinių tinklalapių lankytojų ir nėra atsakinga už šią medžiagą. Fiskars gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pašalinti medžiagą, siųstą internetinių tinklalapių lankytojų.

(7)  Pateikdami bet kokią informaciją ar medžiagą Fiskars, Jūs visiškai perleidžiate ir perduodate Fiskars visas šios informacijos ir medžiagos intelektinės nuosavybės teises ir todėl Fiskars gali laisvai naudoti, kopijuoti, rodyti, viešai publikuoti, perduoti, platinti, keisti paskirtį ir licencijuoti tokią informaciją bei medžiagą, ir Jūs sutinkate kad Fiskars gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepciją, ar praktinę patirtį, kurią Jūs, ar asmenys, veikiantys Jūsų vardu pateikė Fiskars. Fiskars pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokią Jūsų pateiktą informaciją iš internetinio tinklalapio

Nors buvo imtasi priemonių, užtikrinančių informacijos šiame tinklalapyje tikslumą, Fiskars neprisiima jokios atsakomybės. Medžiagoje gali būti netikslumų ir spausdinimo klaidų. Fiskars negarantuoja tikslumo ar medžiagos išsamumo, ar jokio patarimo, nuomonės, teiginio ar kitos informacijos, patalpintos tinklalapyje patikimumo

Jūs patvirtinate, kad bet kokia tokios nuomonės, patarimo, teiginio, memorandumo ar informacijos priklausomybė yra Jūsų atsakomybė. Visas turinys pateikiamas toks koks yra ir toks, koks prieinamas. Fiskars visiškai atsisako bet kokių pareiškimų ar garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant neribotas garantijas dėl perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidžiamumo ar šio tinklalapio turinio operacijų. Fiskars negarantuoja ir nedaro jokių pareiškimų dėl tinklalapio saugumo. Jūs pripažįstate, kad bet kokia siunčiama informacija gali būti perimta. Fiskars negarantuoja, kad tinklalapis ar serveriai, kurie padaro šį tinklalapį pasiekiamą, ar elektroninė komunikacija, siųsta Fiskars yra neužkrėsta virusais ar kitais kenksmingais elementais. Visi šie pareiškimai, garantijos ir sąlygos yra netaikomos, išskyrus ta apimtimi, kuria įstatymas draudžia jų atskirtį.               

Jokiu atveju Fiskars nebus atsakingas už jokį tiesioginę ar netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamą, specialią ar netyčinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant verslo, kontrakto, pajamų, duomenų, informacijos ar verslo sutrikimo žalas ar netektis) kilusias iš ar ryšium su internetinio tinklalapio ar jo turinio naudojimu, ar negalėjimu juo naudotis, taip pat kilusias iš ar susijusias su šia sutartimi, net jeigu Fiskars buvo pranešta apie tokios žalos tikimybę.

Be čia nustatytų sąlygų, jokiais atvejais Fiskars nebus atsakingas už bet kokias klaidas, netikslumus, praleidimus ar kitus defektus, ar bet kokios informacijos šiame tinklalapyje nesavalaikiškumą ar neautentiškumą. 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland